Freelance Arbejdskraft og Skatte reglerne Herom

5. januar 2015

Skatteregler i forbindelse med brug af freelancere – det er vores ansvar

Hos mpeople benytter vi ofte freelance arbejdskraft ved udførelsen af opgaver for vores kunder. Vi vil derfor gerne orientere vores kunder og partnere om, hvad det indebærer at være freelancer særligt henset til de mulige skattemæssige konsekvenser.

I det omfang mpeople kontraherer med danske selvstændige freelancere med egen virksomhed, der drives i selskabsform eller som personligt drevet virksomhed, kan mpeople være eksponeret for, at SKAT – hvis SKAT tager forholdet op – vil hævde, at freelanceren skal anses som reel lønmodtager hos Mpeople og ikke som selvstændig medkontrahent. Bedømmelsen heraf er et “klassisk” spørgsmål om den almindelige afgrænsning mellem lønmodtagere og selvstændige.

Det skal som det første slås fast, at freelance-arbejderne alene er mpeoples ansvar, såfremt konsulenten kommer via mpeople. Uanset hvordan SKAT vurderer denne arbejdsform, vil det derfor aldrig kunne påvirke vores kunder, med mindre at du naturligvis selv direkte kontrahere med freelancere!

Det særlige ved freelancere

Som freelancer har man ofte meget frie arbejdsforhold såsom fleksible arbejdstider og hjemmearbejdsplads, og freelanceren har som udgangspunkt ingen risiko for at tabe penge ved udførelse af arbejde for hvervgiveren. Det kan derfor være svært at vurdere, hvorvidt SKAT vil anse sådanne arbejdsforhold for omfattet af lønmodtagerbegrebet, som selvstændig erhvervsdrivende eller honorarmodtager.

Hvad vil det sige at være lønmodtager?

 

Der findes ikke en entydig og autoritativ definition af, hvad det vil sige at være lønmodtager contra selvstændigt erhvervsdrivende eller eventuelt honorar-modtager. Sondringen er dog væsentlig, da grupperne behandles forskelligt skattemæssigt. I selve vurderingen skal der foretages en konkret afvejning af en række kriterier.

 

SKAT lægger i sin vurdering af, hvorvidt freelanceren er lønmodtager, vægt på følgende

forhold:

 • Er freelanceren ansat hos en arbejdsgiver?
 • Har denne arbejdsgiver instruktionsbeføjelsen og bestemmer således, hvordan og hvornår arbejdet skal udføres?
 • Betaler arbejdsgiveren (som hovedregel) de udgifter, der er forbundet med arbejdet?
 • Foreligger der en aftale om, at freelanceren løbende arbejder for arbejdsgiveren?
 • Fremgår der af denne aftale en fast løn for hver time, uge eller måned, freelanceren arbejder uanset om arbejdsopgaverne er færdige eller er det aftalt, at der skal udbetales bonus og akkord?
 • Har freelanceren en reel risiko for at tabe penge ved arbejdet?
 • Er freelanceren lønmodtager ifølge ferieloven, funktionærloven og andre arbejdsmarkedslove?

Hvornår er freelanceren selvstændigt erhvervsdrivende?

Freelanceren kan anses for at være selvstændigt erhvervsdrivende, når freelanceren driver virksomhed for egen regning og risiko med det formål at opnå et overskud. Følgende forhold kan indgå i denne vurdering:

Freelanceren tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden instruktion fra hvervgiveren end den, der eventuelt følger af den afgivne ordre

 • Freelanceren ejer de maskiner og redskaber, der benyttes ved arbejdet
 • Freelanceren udfører arbejdet fra egne lokaler
 • Freelanceren afholder selv udgifterne i forbindelse med arbejdets udførelse
 • Freelanceren er frit stillet med hensyn til at antage medhjælp.

Hvad er en honorarmodtager?

For at blive anset for at være honorarmodtager skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Der er ingen risiko i fht. at tabe penge på det udførte arbejde.
 • Der foreligger ikke en reel ansættelse hos den, der betaler for arbejdet,
 • Der tildeles honorar for det udførte arbejde.

Honoraret er typisk aftalt på forhånd med et fast beløb for hver opgave eller time, og det dækker alle udgifter i forbindelse med arbejdet. Man kan være honorar-modtager samtidig med, at man er hovedbeskæftiget som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

Freelancere hos mpeople

Hos mpeople benytter vi udelukkende freelancere, som også har andre kunder end mpeople eller mpeoples kunder.

SKAT vil således som det klare udgangspunkt ikke anse det for at være side stillet med en ansættelse, da freelanceren frit kan vælge at arbejde for flere kunder.

Dette underbygges ligeledes af, at mpeople faktisk er en selvstændig leverandør af højtspecialiserede rådgivningsydelser, at der altid er tale om tidsbegrænsede projekter, ligesom pengestrømmene alene går mellem den danske kunde og mpeople og derfra fra mpeople til freelanceren og dennes eventuelle virksomhed, som mpeople har signet til den konkrete opgave. Der er således ingen pengestrømme imellem Mpeoples slutkunde og den freelancer som mpeople har indgået en aftale med, og problemstillingen omkring afgrænsningen mellem selvstændige og lønmodtagere i forhold til de selvstændige mindre virksomheder som mpeople indgår aftale med, vil således som udgangspunkt alene være mpeoples.

Det gælder især, hvor der er tale om projekter, der primært håndteres fra mpeoples egne lokaler, men selv hvor opgaven i vidt omfang håndteres hos mpeoples kunde, vil der stadig ikke være støtte i hidtidig praksis for i den konkrete situation at anse mpeoples kunde for at være arbejdsgiver i forhold til den danske selvstændige freelancer og dennes virksomhed, som mpeople har indgået aftale med.

mpeople har derfor interne procedurer til håndtering af dette. Eksempelvis beder vi freelanceren om dokumentation for indbetaling af moms, hvis freelanceren har arbejdet for mpeople i længere tid. Hvis freelanceren arbejder for os mere end 12 måneder ansætter vi vedkommende på kontrakt.

Dokumentation og nærmere oplysninger

Vores kunder er til enhver tid velkomne til at få dokumentation hos os for, at forholdene er i orden vedrørende de konkrete personer vi sender ud til løsning af opgaver hos vores kunder.

Dette skriv er lavet i samarbejde med vores skatteadvokat. Hvis du har spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger til dette emne, er du velkomne til at kontakte Managing Partner, CEO mpeople Lars Blauenfeldt på:
Mobil: +45 3121 1003 eller email: lars@mpeople.dk

Senest nyheder

Ekstra ScrumMaster certificeringskursus i København

Grundet den store interesse for vores ScrumMaster certificeringskurser afholder vi et ekstra kursus den 3. og 4. november på Islands Brygge i København. Kurset vil blive undervist af Certified Scrum Coach Bent Myllerup, der har over 10 års erfaring med agile metoder....